هرگز فراموش نخواهم کرد خنده هایت را
هرگز فراموش نخواهم کرد گریه هایت را ، قهر هایت را ، آشتی هایت را

و هرگز فراموش نخواهم کرد، آن عشقی که از من دریغ نکردی
آن عشقی که هر لحظه برایم بدون وسواس خرج کردی

ای زیبای من
ای عشق من
این کسی که حالا زیر خروار ها خاک خوابیده ای ... آرامِ آرام .
بخواب .. خوب بخواب که دیگر این دنیا سوژه ای برای خندیدن ندارد
دیگر این دنیا دلیلی برای بودن ندارد ... آسوده بخواب ای زیبای من
ای که تنها حسرتم دیدن دوباره ی توست ...
به زودی خواهم دیدت .. خیلی زود تو را خواهم دید در دنیایی که پایان ندارد ... در دنیایی که زندگی معنی واقعی خود را دارد.

و اینجا تنها ترین من
بی کس و تنها ... مانده است در میان انبوه تهاجم جملات
جملاتی که هیچ کس نمیتواند درکش کند

درست از زمانی که رفتی

ای عشق من ... زیبای من ... تنها دلیل روزگار من ... برگرد ... برگرد.