حال به یادت دارم

اما دیگران ... نشاید ... حتما از تو نمی دانند .. و در ذهن خود از برای تو هیچ ندارند