صادق هدایت ...

ما که به دنیا آمدنمان دست خودمان نبود

پس حداقل مردن خود را به دست بگیریم


سکوت ...