دنبال تو هستم

تویی که همه وجودم را داری دنبال خودت میکشی

و من را ....


آره یه مدته شاید همین احتمال وقوع تو منا امیدوار کرده به این روز ها
روز هایی که خیلی سخت و بد میگذره ...
خب همین که میگذره خوبه ، ولی کی قراره تموم بشه این بازی کثیف ... نمیدونم ... و همین من را داره اذیت میکنه.
اذیت میکنه ولی برای منی که همیشه در این حالات سیر میکردم ... عادی شده

همه وجودم داره کشیده میشه دنبال تویی که میدونی و دوست داری من را اذیت کنی ...
منی که منتظر کوچک ترین نگاه مثبت از تو هستم تا تمام وجودم را نثارت کنم
آره تمام وجودم

من به دنبالت میدوم .. تا جایی که خسته بشی از دیگران و برگردی و در این مسیری که اومدی منا ببینی که دارم سایه به سایه دنبالت میام.
دنبال تویی که همه لحظاتم را پر کردی ...
همه لحظاتم ... تمام نفس هام ... گوشه گوشه اتاق را ...

بیا و تمومش کن