امروز هوا سرد بود

خیلی سرد ...

ولی دلم به هوا تو گرم بود

خیلی گرم ...

حتی احساس به تو مرا گرم از محبت وجودت می کند.

وجودی که تا به اکنون حتی یک لحظه به بودنش اطمینان نداشتم ، ولی چه کنم کار دل است دیگر منطق چه می داند ، غرش می کند و رو به جلو می رود و با تمام قدرت ، عقل را پس می زند و ...

عقل را پس می زند ولی همین دل بعد از خطایش منتظر عقل می ماند تا به یاری اش آید.

ولی دل من حتی در این برهه از زمان هم به دنبال عقل نمی گردد چون ....


از اشتباه خود که تو باشی خیلی خوش حال است

خوش حال