تا قبل از این که دچارش شوم تمامی افرادی را که دچارش بودند مسخره می کردم

فرقی نداشت

همــــــــــــــــه را ...

حال یکی نیست خودم را مسخره کند

این یک جادوست ...

به هر کارت هدف میدهد

به هر قدمت اطمینان می بخشد

حال می فهمم تمام عمری که بدون آن بودم " سوار برغبار  می تاختم " ....

همه کار کار میکند

همه حرف میزند

همه چیز میشود

دنیا و آخرت

دین و ایمان

نفس و نیت


آن عشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق است

بله عشق .... !؟