میزنم عینک به چشمم درس میخوانم ولی   ...
5 ساعت روی یک خط مانده ام در فکر تو    :-)درست است شاید این جمله از دیگر جملات من سطح پایین تری داشته باشد ولی ....
برای من اندازه ی تمامی حملات دنیا ارزش دارد.