حواست پرت بود ،
و حواست به منى که حواسم پرتِ تو بود ،
نبود ...