هشت نفر همدل و هم زبان برای موفقیت می جنگیم تا به اهداف خودمون برسیم.

هر سدی را نابود می کنیم اگر حتی یک لحظه هم جلوی ما را بگیرد.به امید فردا هایی روشن ...


گروه بیست و یک

با ما یک نمره بالاتر از بیست باشید