فوووووووت
+ از خستگی نفهمیدم چه جوری امروز تموم شد.
از فردا فقط درس برای رسیدن به هدف
ولی میترسم فردا هم همین طور خسته باشم.
+ چی بنویسم
+ حالی که نمیشه شرح داد-حالا دارم بعضی حرف ها بعضی شخص ها بعضی رفتار ها را درک میکنم. حالا بهشون حق میدم ، قول میدم به حالشون دیگه نخندم.

حسی که نمیشه فراموشش کرد
یعنی یه جورایی دلم نمیاد فراموشش کنم 😐

چی کار کنم دیگه ...

امروز یه حالی دارم که نه خوبه نه بد - نمیدونم اسمش چیه !!!
نمی دونم خودما چه جوری آروم کنم...
+ امروز سالن را جمع کردیم و تر و تمیز تحویل دادیم.